Behovsanalys

Göteborgs Stads tjänster via välfärdsteknik ska vara till nytta både för den enskilde och för verksamheten.

För att erbjuda tjänster som möter behov, har staden intervjuat brukare i hemtjänsten. Brukarna valdes ut för att få en jämn fördelning baserad på ålder, kön och omfattning av insats.

Behovsanalysen blir en del i beslutsunderlag för framtida tjänster. Brukarna har fått vara delaktiga i utvecklingen vilket uppskattats mycket.

25 medarbetare från stadsdelarna och strategiledare Åsa Wall har gjort 181 samtal med personer mellan 27-101 år. Samtal har också förts med stadens konsumentpanel. Fokusgrupper med medarbetare, chefer och biståndshandläggare har kompletterat samtalen. I samtalen utkristalliserades tre områden som viktigast för brukarna:

 1. självständighet – oberoende, komma ut/miljöombyte
 2. kontroll på vardagen – kontinuitet, kommunikation, serviceinsatser
 3. det sociala livet – gemenskap, sammanhang, ensamhet

Rapporten kring resultatet sprids till medarbetarna som gjorde samtalen och till EC via OC hemtjänst. En sammanfattning skickas till de brukare som önskat det, samt sprids till konsumentpanelen och intraservice.

Rekommendationer till verksamheten

 • Viktigt att nå ut med vad välfärdsteknik kan – och ska göra
 • Utbilda personal och brukare i välfärdsteknik
 • Support under start och användning
 • Tidigt sätta in åtgärder
 • Tillgängliggör omvärlden med teknik
 • Synliggör och tillgängliggör aktiviteter och social gemenskap
 • IT-stöd som stödjer kontinuitet
 • Effektiv kommunikation med brukarna
 • Förenkla kommunikation internt

Här kan du ladda ner behovsanalysen i en populärversion riktad till de personer som deltog i samtalen.

Villl du veta mer? Kontakta

Åsa Wall, strategiledare Intraservice, 031-365 36 08

 

Göteborgs Stads logotyp