Vad innebär det att arbeta på ett systematiskt sätt?

ÄBIC – Äldres behov i centrum innebär

Nedan beskrivs ett systematiskt arbetssätt

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ställs bland annat krav på att processer och rutiner är identifierade, beskrivna och fastställda. Vilket bland annat innebär att rutinerna beskriver ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras och hur ansvaret är fördelat i verksamheten. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna Individens behov i centrum, IBIC, stödjer ett systematiskt arbetssätt. IBIC ingår i den i Göteborgs Stad gemensamma Socialtjänstprocessen inom Välfärdens processer.

En del av det systematiska arbetssättet är att beskriva och strukturerat dokumentera individens behov, resurser, mål och resultat med nationellt fackspråk i de uppräknade processtegen. Det skapar förutsättningar för en likvärdig handläggning och ett bättre underlag för planering av genomförandet. Det blir också möjligt att följa upp resultat, dvs. måluppfyllelse, upplevelse av livskvalitet och uppfattning om insatsens kvalitet. Strukturerade uppgifter ger dessutom möjlighet till sammanställningar av underlag för verksamhetsuppföljning, organisering och resursplanering utifrån individernas behov.

Mer info finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida, IBIC

Socialstyrelsens vägledning i IBIC, juni 2016

Socialstyrelsen har under våren 2015 att publicerat en webbintroduktion

Vill du veta mer? Kontakta

Therése Lindén, strategiledare, intraservice. 031-367 81 40.

Göteborgs Stads logotyp