Vad innebär den enskildes självbestämmande vid rambeslut?

STEG 1

Rambeslut innebär att den enskilde förfogar över den tid som beviljats. När genomförandeplanen upprättas, planerar den enskilde tillsammans med kontaktpersonalen vad som ska utföras inom den beviljade tiden så länge insatserna stämmer överens med beslutsunderlagets behov och mål.

Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Det ska exempelvis vara möjligt för den enskilde att dela upp den beviljade tiden så att ”underhållsstädning” utförs varje eller varannan vecka istället för var tredje vecka.

I genomförandeplanen dokumenteras hur insatserna ska utföras och hur tiden för insatserna ska fördelas under en längre schemaperiod.

Den enskilde har också rätt att ha önskemål, och få stöd och hjälp med andra insatser än de som finns beskrivna i den upprättade genomförandeplanen till exempel utifrån dagsform, det ska handla om tjänster eller uppgifter som en person utan funktionsnedsättning normalt kan utföra själv. Uppgifter som trädgårds- eller fastighetsskötsel ingår inte och inte uppgifter som i övrigt kräver särskild fackkunskap.

Den enskilde kan inte välja kontaktpersonal. All personal ska ha tillräcklig kompetens för sitt uppdrag. Särskild kompetens gällande till exempel språkkunskaper och andra specialkunskaper ska tas till vara, så att rätt kompetens så långt som möjligt möter varje behov. När relationen inte fungerar ska organisationen vara lyhörd och om nödvändigt byta kontaktpersonal.

Vill du veta mer? Kontakta

Therése Lindén, strategiledare, intraservice. 031-367 81 40.

Göteborgs Stads logotyp