Vad är skillnaden på rambeslut och insatsbeslut?

Rambeslut

Rambeslut om hemtjänst ska utformas så att det framgår vad den enskilde ansökt om, att den enskilde fått sin ansökan beviljad samt hur många timmar per vecka som beviljats.

Beslutet ska hänvisa till de behov och den målsättning som finns beskrivna i beslutsunderlaget och som den enskilde ska få ta del av. Beslutsunderlaget och beslutet anger ramarna för den enskildes stöd och hjälp.

I beslutet ska den enskilde informeras om att hen förfogar över den beviljade tiden och erbjudas att, tillsammans med kontaktpersonalen i hemtjänsten, upprätta en genomförandeplan. I genomförandeplanen ska dokumenteras vilka insatser som ska utföras, hur de ska utföras och hur den beviljade tiden ska fördelas under en längre schemaperiod.

 

Insatsbeslut

Insatsbeslut är den typen av beslut som traditionellt fattats av handläggarna där det framgår vilka insatser den enskilde beviljats, ex promenader, dusch med frekvens/omfattning.

Även efter att rambeslut införs kommer det att finnas personer som kommer att få ett insatsbeslut, det gäller i följande fall:

  • Om den enskilde önskar ett insatsbeslut
  • Om handläggaren bedömer att det i det enskilda fallet är mer lämpligt med ett insatsbeslut
  • När den enskildes ansökan avslås helt eller delvis ska det av beslutet framgå i vilka delar som ansökan avslagits för att underlätta för den enskilde att överklaga beslutet

Vill du veta mer? Kontakta

Therése Lindén, strategiledare, intraservice. 031-367 81 40.

Göteborgs Stads logotyp