Hemtjänstens arbetsuppgifter får nya begrepp

Transporttid, personalrelaterad tid, direkt tid och indirekt tid – planering och kontakter. Här kan du läsa definitionerna som beslutades av styrgruppen för Attraktiv Hemtjänst 26 november:

Direkt brukartid

Genomförande av biståndsbedömda insatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

 • Kan vara i direkt möte mellan den enskilde och medarbetare eller ex. inköp och tvätt där den enskilde inte är med, åtgärdsinsats vid trygghetslarm och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
 • Även registrering i IT-stöd samt kortare daganteckningar i den enskildes hem.

Indirekt brukartid

Uppgifter som utförs i den enskildes hem eller på annan plats ex. planering och kontakter runt den enskilde, dokumentation.

 • Planering och genomförande av samtal kring genomförandeplanen
 • Dokumentation som görs utifrån lagstiftningarnas krav enligt SoL
 • Kontakt med anhörig/legal företrädare eller annan profession ex. handläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut
 • Delta i vårdplanering eller annat planeringsmöte runt den enskild
 • Planering/logistik av hemtjänstbesök

Personalrelaterad tid

Uppgifter som är kopplade till organisation och personal, exempelvis:

 • Schemaadministration
 • Arbetsmöten, APT,
 • Kompetensutveckling
 • Introduktion av nya medarbetare
 • Ta hand om elever från utbildning
 • Pauser

Transporttid

 • Transporttid mellan brukarna och till och från arbetslokalen
 • Tid för skötsel av ex. bilar.

Vill du veta mer? Kontakta

Therése Lindén, strategiledare, intraservice. 031-367 81 40.

Göteborgs Stads logotyp