Att arbeta med rambeslut

Rambeslut – den enskilde förfogar över den biståndsbedömda tiden

Rambeslut om hemtjänst ska innehålla:

  • vad den enskilde ansökt om,
  • att den enskilde fått sin ansökan beviljad samt
  • hur många timmar per vecka som beviljats

Rambeslutet ska hänvisa till de behov och den målsättning som finns beskrivna i beslutsunderlaget och som den enskilde ska få ta del av. Beslutsunderlaget och beslutet anger ramarna för den enskildes stöd och hjälp.

I beslutet ska den enskilde informeras om att hen förfogar över den beviljade tiden och erbjudas att, tillsammans med kontaktpersonalen i hemtjänsten, upprätta en genomförandeplan.

I genomförandeplanen dokumenteras:

  • vilka insatser som ska utföras,
  • hur och när de ska utföras och
  • hur den beviljade tiden ska fördelas under en längre schemaperiod

 

Handläggarens bedömning av tid

Beslut om hemtjänst ska anges i antal beviljade timmar per vecka.

Den beviljade tiden ska motsvara den enskildes faktiska behov av stöd, d.v.s. tiden ska inte innehålla transporttid, tid för dokumentation m.m.

En gemensam modell för bedömning av tid har tagits fram och ska börja användas senast 1 april 2016.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2015 beslutades att anta förslag till riktlinjer för hemtjänst.

Här kan du läsa Vägledningen till hemtjänstens riktlinjer

Här kan du läsa om Vägledning bedöma tid för hemtjänst version 2 den 2 juni 2016

 

Handläggarens ansvar för uppföljning och utvärdering

Handläggaren ska läsa genomförandeplanen för att säkerställa att det är möjligt att nå målet med beslutet med hjälp av de planerade insatserna.

Handläggaren ansvarar för att följa upp att den enskildes behov tillgodoses. En utvärdering görs inom tre månader efter att beslut om hemtjänst fattats samt en gång om året. Utvärderingen är mycket viktig för att säkra den enskildes rättssäkerhet i förhållande till rambeslutet.

Utföraren, den så kallade producenten av hemtjänst, ansvarar för att uppmuntra den enskilde att kontakta handläggaren när behoven förändras och en uppföljning behöver göras. Utföraren ansvarar alltid för att meddela handläggaren om den enskildes behov förändras.

Utförarens ansvar för att upprätta genomförandeplan

Kontaktpersonalen ska erbjuda den enskilde att tillsammans upprätta en genomförandeplan. Upprättandet av genomförandeplanen är en viktig del av den enskildes möjlighet till inflytande och ökat självbestämmande. I dialog med kontaktpersonalen ska den enskilde planera vilka insatser som är lämpliga för att behoven ska tillgodoses och målet med beslutet ska nås.

I genomförandeplanen dokumenteras hur insatserna ska utföras och hur tiden för insatserna ska fördelas under en längre schemaperiod.

Handläggaren ska läsa genomförandeplanen för att säkerställa att det är möjligt att nå målet med beslutet med hjälp av de planerade insatserna.

Om den enskilde inte vill delta i upprättandet av genomförandeplanen och inte företräds av en legal företrädare ska en arbetsplan upprättas för arbetet.

Vill du veta mer? Kontakta

Therése Lindén, strategiledare, intraservice. 031-367 81 40.

Göteborgs Stads logotyp