Införa rambeslut

Det nya arbetssättet införs i tre steg.

Steg 1 innebär att handläggarna fattar beslut om hemtjänst som så kallat rambeslut i tid istället för att besluta om specifika hemtjänstinsatser. Kontaktpersonalen i hemtjänsten får ett ökat ansvar för att tillsammans med den enskilde ta fram och planera insatser.

 

Steg 2 innebär att staden påbörjar att införa en nationell modell som stödjer ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt kallat Äldres/Individens Behov i Centrum (ÄBIC/IBIC)

 

Steg 3 innebär att modellen införs i sin helhet med  IT-stöd

 

Steg 1 – Rambeslut

Istället för att handläggarens beslut och uppdrag till hemtjänsten anger specificerade insatser ska beslut och uppdrag ange antal beviljade timmar/vecka med hänvisning till den enskildes behov och mål. Detta kallas rambeslut.

Rambeslut har införts successivt i stadsdelarna under 2015. Från och med den 2 november 2015 fattas rambeslut i alla nya beslut om hemtjänst.

Vill du läsa mer om steg 1, rambeslut

 

Steg 2 ÄBIC/IBIC

Äldreomsorgen har utsett processledare på respektive biståndsenhet som har gått Socialstyrelsens utbildningar i ÄBIC. Göteborgs Stad har valt att införa ÄBIC för att säkra den enskildes rättssäkerhet när rambeslut införs. Modellen omfattar hela äldreomsorgen, inte bara hemtjänst.

Göteborgs Stad har avvaktat Socialstyrelsens uppdrag att ta fram en liknande modell som ÄBIC men som ska gälla vuxna med funktionsnedsättning och behov av stöd enligt SoL och LSS (IBIC). En ny vägledning har publicerats i juni 2016. Hur vi ska införa IBIC inom funktionshinderverksamheten i Göteborgs Stad är ännu inte beslutat.

Vill du läsa mer om grundpelarna i  ÄBIC/IBIC

Mer info finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida, IBIC

Socialstyrelsens vägledning i IBIC, juni 2016

Socialstyrelsen har under våren 2015 publicerat en webbintroduktion

Vill du veta mer? Kontakta

Therése Lindén, strategiledare, intraservice. 031-367 81 40.

Göteborgs Stads logotyp