Chefsförsörjningsplan

En plan för vad staden ska göra för att behålla och rusta cheferna för ett gott ledarskap blev klar i juni 2016. Den så kallade chefsförsörjningsplanen utgår ifrån utmaningarna i stadens kompetensförsörjningsplaner och följer upp chefsrörligheten samt vilka kompetenser chefer behöver ha för att leda förändringsarbete.

En arbetsgrupp med områdes- och enhetschefer, en personalspecialist och representanter för stadsledningskontoret arbetar med planen som när den är klar, kommer att innehålla konkreta förslag på prioriterade aktiviteter.

Planen utgår ifrån följande områden:

  1. Behålla, utveckla och attrahera nya chefer
  2. Skapa förutsättningar för ett nära och tydligt ledarskap
  3. Att leda förändringsarbete

Processgruppen för kompetens kompletterad med en HR-chef är styrgrupp och tar beslut om chefsförsörjningsplanen.

Vill du veta mer? Kontakta

Margaretha Häggström, strategiledare, Senior Göteborg, 031-368 03 89

Göteborgs Stads logotyp