Betydelse för medarbetare

  • Ny karriärväg: omsorgshandledare 42 nya tjänster. Ny roll: administratör för planering
  • Proffsigare: gemensam introduktionsutbildning på webben
  • Bättre arbetsmiljö – handlingsplan med förbättringar, bl a fysisk träning på arbetstid
  • Mobilt arbetssätt: iPhone 6 med appar, bl a IT-stöd med karta, ruttoptimering, genomförande-plan och schema
  • Strukturerad dokumentation (IBIC(ÄO))
  • Utbildning i IT-stöd och välfärdsteknik

För medarbetarna innebär Attraktiv Hemtjänst ett nytt arbetssätt för att bedöma behov, besluta om hemtjänst och ta fram genomförandeplaner tillsammans med den enskilde. Under 2016 påbörjar Göteborgs Stad införande av modellen IBIC(ÄO) vilket innebär att medarbetarna ska arbeta med strukturerad dokumentation och nationellt fackspråk (ICF).

Attraktiv hemtjänst innehåller även fler delar för medarbetarna som kompetensutveckling, karriärvägar, bättre arbetsmiljö, it-stöd och mobilt arbetssätt.

En konkret del är det nya gemensamma it-stödet för planering och uppföljning som är under upphandling. Målet är att upphandla ett it-stöd som hjälper verksamheten att planera, genomföra samt följa upp, vilket ger mer tid för brukaren och möjliggör högre person- och tidskontinuitet. It-stödet skapar också förutsättningar för ett mobilt arbetssätt, vilket ger medarbetaren en möjlighet till större flexibilitet i arbetet, då man får tillgång till rätt information i rätt tid. Införandet av it-stödet ska ge förutsättningar för att ge både brukaren och medarbetaren en kvalitativ och likvärdig verksamhet.

Göteborgs Stads logotyp