Betydelse för brukare

  • Kan planera sin hemtjänst. Den enskilde och kontaktpersonalen planerar insatser (vad, när och hur) i genomförandeplanen. Kallas rambeslut och fås i tid genom biståndshandläggningen.
  • Tillsyn utan att bli väckt – via kamera. Tjänsten kallas Trygghetskamera och är valfri.
  • Kontinuitet. Nytt IT-stöd för planering och uppföljning ger ökad tid- och personkontinuitet
  • Bättre uppföljning den enskildes behov: både för handläggare och utförare iom IBIC(ÄO) och IT-stöd

För att öka brukarnas självbestämmande och inflytande inför Göteborgs Stad rambeslut i hemtjänsten. Handläggarna utreder och bedömer den enskildes behov och fattar beslut om hemtjänsttimmar per vecka. Kontaktpersonalen i hemtjänsten och den enskilde planerar tillsammans hur och när stöd och hjälp ska ges och till vad tiden ska användas utifrån den enskildes behov. På så sätt kan brukarna förfoga över sina hemtjänsttimmar.

Dessutom ska Göteborgs Stad erbjuda ett bredare tjänsteutbud i form av tjänster via välfärdsteknik. Den första tjänsten kallas Trygghetskamera och innebär tillsyn via en kamera. På så sätt blir den enskilde mindre störd, t ex på natten, samtidigt som personen kan känna sig trygg. Målet är att kunna erbjuda tio tjänster via välfärdsteknik 2022. Projektgrupper arbetar med digitala trygghetslarm, positioneringslarm samt ljud- och bildkommunikation.

Göteborgs Stads logotyp