Rambeslut är infört i Göteborgs Stad!

Stadsdelarna arbetar vidare med att introducera rambeslut och säkerställa att brukarna får självbestämmande och inflytande i praktiken.

Under våren utbildas en person per biståndsenhet för att vara metodstöd i samtalsmetodik ”Motiverande samtal” (MI) för sina kollegor på enheten. Personen kan redan ha uppdrag som metodstöd på enheten eller vara biståndshandläggare och då få ett fördjupat uppdrag. De förkunskaper som krävs är 2-dagars grundkurs i MI. Sammanlagt är utbildningen fyra heldagar.

Välkommen till Vitalis 25-27 april

… på Svenska Mässan i Göteborg. Göteborgs Stad ställer ut på Vitalis och vill gärna träffa dig på mässan! Kom och besök oss i monter B08:41.

Inträde till utställningen (värde: 495 kr) är gratis om du klickar här för att öppna en PDF-fil och sedan klickar i PDF-filen som öppnar sig. Klicka då i filens översta, högra hörn och använd bjudkod 3wjqj9. Vi ses på Vitalis!

Samtalsmetodik för omsorgspersonal

Nu finns ett introduktionsmaterial i samtalsmetodik riktat till omsorgspersonal. Materialet är framtaget av en grupp omsorgshandledare och kan laddas ner på vår hemsida. Det består av ett bildspel med filmade övningar. I bildspelet beskrivs också hur annat övningsmaterial kan användas. Syftet är att med hjälp av enkla tekniker i samtalet med den enskilde, få fram hens önskemål, behov och egna lösningar samt skapa förtroende och ett gott samarbetsklimat.

Utvärdering hemtjänst

De utvärderingar av hemtjänst som handläggarna genomför tillsammans med den som får hemtjänst (eller anhörig alternativt legal företrädare) sammanställs till resultat på gruppnivå och blir ett underlag för uppföljning och utveckling av kvalitet och verksamhet. Nu finns resultaten presenterade i vad som kallas månadsöversikt både på stadsdels- och enhetsnivå.

Bättre ledare i förändring – part two

Hur kan jag som ledare bli bättre i förändringsledning? ”Från spin off till roll on” den 27 oktober var en förmiddag med insikter, modeller, förändringspsykologi och en sammanställning av allas egna tips på framgångsrik förändringsledning. Ladda ner tips från dina kollegor och Hans-Peter Arnborg, prestationskonsult.

Införa rambeslut

Under oktober får handläggare besvara en enkät om vägledningen för att bedöma tid för hemtjänst. Resultatet sammanställs som ett led i uppföljningen till styrgruppen för Attraktiv Hemtjänst. I samma enkätutskick kommer även ”Modell utvärdera hemtjänst” (UH) att följas upp.
Handläggare av hemtjänst utvärderar i allt större utsträckning den enskildes hemtjänst. En månadsöversikt över resultaten av utvärderingarna på gruppnivå håller på att tas fram. Översikten ska ge ledningen och chefer på olika nivåer en övergripande bild av nuläget och eventuella förbättringsområden. Utbildning planeras för att kunna göra en fördjupad analys av resultaten.