Utbildning i PluGo

Utbildningarna i det nya IT-stödet för planering och uppföljning (PluGo) pågår för fullt. Under hösten ska alla medarbetare inom hemtjänsten i hela staden få utbildning och börja arbeta i PluGo. Utbildningen för administratörer och enhetschefer inom hemtjänsten är uppdelad på fem heldagar och hålls på Intraservice. För undersköterskorna är PluGo helt mobilt. De kommer att få sin utbildning av sina respektive IT-ambassadörer hemma i stadsdelarna. Läs mer på intranätet.

IT-ambassadörer positiva till EU-projektet eGO

eGO:s IT-ambassadörer har deltagit i en första utvärdering av projektet. Resultatet visar att de flesta är nöjda och tycker att deras uppdrag känns utvecklande och meningsfullt. Tre fjärdedelar av de som svarat känner sig trygga i att de kan utbilda andra och fyra av fem säger att de arbetar för att entusiasmera och inspirera sina kollegor i IT-stöd och välfärdsteknik. Över hälften säger att de får ett bra stöd av sin närmaste chef och de allra flesta (77 procent) är nöjda med stödet de får från projektledningen på Intraservice. Läs mer.

IT-ambassadörer coachar kollegor

Under hela våren har IT-ambassadörerna i projektet eGO arbetat med att förbereda sig själva och sina verksamheter för en ökad digitalisering.
– Att vara IT-ambassadör är jätteroligt, säger Bengt Wullt från hemtjänsten i Örgryte-Härlanda. Jag har försökt förmedla till mina kollegor vad vi har pratat om på de centrala träffarna. Vi har till exempel pratat om välfärdsteknik och vilka möjligheter som finns där. Läs mer.

Piloter testar planering och uppföljning

I mitten av april startade piloterna för det nya IT-stödet för planering och uppföljning, som ska användas inom äldreomsorg och funktionshinder. Det nya IT-stödet, PluGo, hjälper verksamheterna att planera det dagliga arbetet på ett bättre sätt än tidigare och ger också nya möjligheter att följa upp vad som görs och hur lång tid det tar. För undersköterskor, personliga assistenter och boendestödjare innebär PluGo att de får mobil tillgång till sina dagplaner genom en app i mobilen.

Folder om mobilt arbetssätt

Nu finns en folder som berättar för brukarna om det nya mobila arbetssättet inom hemtjänsten. Foldern handlar bland annat om att mobilerna ger brukarna möjlighet att vara mer delaktiga i arbetet med dokumentationen men att all informationen fortfarande hanteras på ett säkert sätt, så att ingen obehörig kommer åt den. Foldern levererades ut till stadsdelarna i början av veckan (2 maj) och kommer att delas ut av medarbetarna i samband med att de börjar arbeta med mobilerna.

Ladda ner foldern.

Digital arbetsmiljö testas i PluGo

Handlingsplanen för bättre arbetsmiljö innehåller som bekant fyra delar; hållbar bemanning med ökad frisknärvaro och kontinuitet för brukaren, trygg säker och funktionell arbetsmiljö, bra samverkan mellan professioner för en bättre psykosocial arbetsmiljö och IT som stöd i det dagliga arbetet.
David Lönnbark på intraservice har tillsammans med en konsult tagit fram ett verktyg för att öka fokus och medvetenheten kring den digitala arbetsmiljön i olika införandeprojekt av IT-stöd. Verktyget ska nu testas i införandet av PluGo. Det handlar om riskbedömningar, att se vad som kan bli bättre och undvika det som gör arbetsmiljön sämre, se artikel på konsultens hemsida.

Regelbundna träffar för IT-ambassadörerna

IT-ambassadörerna i hemtjänsten har träffats regelbundet hela våren inom ramen för projektet eGO. På träffarna har de bland annat diskuterat inlärningstekniker, kommunikation och digital kompetens. De har också haft tillfälle att diskutera med projektledarna för de projekt som arbetar med att ta fram de nya apparna och resonerat kring för- och nackdelar med ett mobilt arbetssätt. IT-ambassadörerna har också arbetat med frågor kring mänskliga rättigheter i vardagen. Materialet för de diskussionerna kommer att tryckas upp under hösten.