Regelbundna träffar för IT-ambassadörerna

IT-ambassadörerna i hemtjänsten har träffats regelbundet hela våren inom ramen för projektet eGO. På träffarna har de bland annat diskuterat inlärningstekniker, kommunikation och digital kompetens. De har också haft tillfälle att diskutera med projektledarna för de projekt som arbetar med att ta fram de nya apparna och resonerat kring för- och nackdelar med ett mobilt arbetssätt. IT-ambassadörerna har också arbetat med frågor kring mänskliga rättigheter i vardagen. Materialet för de diskussionerna kommer att tryckas upp under hösten.

Välkommen till Vitalis 25-27 april

… på Svenska Mässan i Göteborg. Göteborgs Stad ställer ut på Vitalis och vill gärna träffa dig på mässan! Kom och besök oss i monter B08:41.

Inträde till utställningen (värde: 495 kr) är gratis om du klickar här för att öppna en PDF-fil och sedan klickar i PDF-filen som öppnar sig. Klicka då i filens översta, högra hörn och använd bjudkod 3wjqj9. Vi ses på Vitalis!

Behovsanalys välfärdsteknik

… blir en del i beslutsunderlag för framtida tjänster. Brukarna har fått vara delaktiga i utvecklingen vilket uppskattats mycket. 25 medarbetare från stadsdelarna och strategiledare Åsa Wall har gjort 181 samtal med personer mellan 27-101 år. Samtal har också förts med stadens konsumentpanel. Fokusgrupper med medarbetare, chefer och biståndshandläggare har kompletterat samtalen. I samtalen utkristalliserades tre områden som viktigast för brukarna:

 1. självständighet – oberoende, komma ut/miljöombyte
 2. kontroll på vardagen – kontinuitet, kommunikation, serviceinsatser
 3. det sociala livet – gemenskap, sammanhang, ensamhet

Rapporten kring resultatet sprids till medarbetarna som gjorde samtalen och till EC via OC hemtjänst. En sammanfattning skickas till de brukare som önskat det, samt sprids till konsumentpanelen och intraservice.

Dra nytta av rapporten, förutom statistik kring vilken teknik brukarna använder innehåller den bl a information kring vad som är viktigt i vardagen, känslor, det man saknar, erfarenheter och önskemål, upplevelse kring inflytande och oberoende och hur brukarna upplever sin vardag i kontakt med hemtjänsten. Materialet kan användas som en del i vidare utvecklingsarbete i hemtjänsten.

Rekommendationer till verksamheten

 • Viktigt att nå ut med vad välfärdsteknik kan – och ska göra
 • Utbilda personal och brukare i välfärdsteknik
 • Support under start och användning
 • Tidigt sätta in åtgärder
 • Tillgängliggör omvärlden med teknik
 • Synliggör och tillgängliggör aktiviteter och social gemenskap
 • IT-stöd som stödjer kontinuitet
 • Effektiv kommunikation med brukarna
 • Förenkla kommunikation internt

85 Trygghetskameror i januari

Fler och fler väljer att få tillsyn via Trygghetskamera. Dialog med IFO-FH kring hur införandet ska ske och vilka insatser och stöd som behövs kommer att ske under början av året. Till statistiken har nu även lagts hur många tillsyner vi utför. 31 januari utfördes 203 tillsyner per dygn viket innebär i snitt 2,4 tillsyner per trygghetskamera.