Utvärdering hemtjänst

De utvärderingar av hemtjänst som handläggarna genomför tillsammans med den som får hemtjänst (eller anhörig alternativt legal företrädare) sammanställs till resultat på gruppnivå och blir ett underlag för uppföljning och utveckling av kvalitet och verksamhet. Nu finns resultaten presenterade i vad som kallas månadsöversikt både på stadsdels- och enhetsnivå.

Bättre ledare i förändring – part two

Hur kan jag som ledare bli bättre i förändringsledning? ”Från spin off till roll on” den 27 oktober var en förmiddag med insikter, modeller, förändringspsykologi och en sammanställning av allas egna tips på framgångsrik förändringsledning. Ladda ner tips från dina kollegor och Hans-Peter Arnborg, prestationskonsult.

Införa rambeslut

Under oktober får handläggare besvara en enkät om vägledningen för att bedöma tid för hemtjänst. Resultatet sammanställs som ett led i uppföljningen till styrgruppen för Attraktiv Hemtjänst. I samma enkätutskick kommer även ”Modell utvärdera hemtjänst” (UH) att följas upp.
Handläggare av hemtjänst utvärderar i allt större utsträckning den enskildes hemtjänst. En månadsöversikt över resultaten av utvärderingarna på gruppnivå håller på att tas fram. Översikten ska ge ledningen och chefer på olika nivåer en övergripande bild av nuläget och eventuella förbättringsområden. Utbildning planeras för att kunna göra en fördjupad analys av resultaten.

Utbildning + teknik = sant

Hur ska vård- och omsorgsutbildningar hänga med i teknikutvecklingen, t ex ett mobilt arbetssätt som är aktuellt i Göteborg? Vård och omsorgscollege har diskuterat frågan med utbildningsanordnare, lärare, huvudhandledare och andra verksamhetsrepresentanter. Skolorna behöver ha den senaste tekniken och de produkter/tjänster som erbjuds i kommunerna för att eleverna ska vara förberedda för arbetsmarknaden. Skolan kan bjuda in företag som kan visa sina tjänster, gärna via film med en brukare.

IBIC (ÄO) i Treserva 2018

IBIC (ÄO) i Treserva är senarelagt med planerad start 2018. Anledningen är att Göteborgs Stad fattat beslut om en ny tjänsteplan. Planen tar upp vilka it-stöd som är möjliga att införa i staden under 2017 utifrån tillgängliga medel. Förseningen får konsekvenser för handläggare och utförare. Introduktion i begrepp och arbetssätt i steg 3 startar hösten 2017 för att hållas aktuella inför utbildningen i att dokumentera i Treserva som startar 2018. För biståndshandläggare och utförare innebär detta att verksamheterna fortsätter att handlägga och utföra med begrepp som ingår i steg 2. För att förbereda inför steg 3, går en medarbetare i varje stadsdel Socialstyrelsens utbildning till processledare under hösten 2016. Dessa personer kommer sedan agera processledare i hemtjänsten.

Vad händer med IBIC?

I juni publicerade Socialstyrelsen en ny vägledning där ÄBIC har anpassats till att även omfatta vuxna personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen kallar modellen IBIC, Individens Behov I Centrum och den omfattar nu alla vuxna med behov av stöd enligt SoL och/eller LSS. De som utbildats till processledare i ÄBIC behöver inte gå om någon utbildning. Det finns ännu inte något beslut om hur modellen ska införas inom funktionshinderverksamheten i Göteborgs Stad. Det innebär att handläggare inom funktionshinder skickar uppdrag som tidigare utan ÄBIC/IBIC begrepp.

Frukostmöte om Attraktiv Hemtjänst 1 september 8:30-10:30

Boka redan nu in frukostmötet om Attraktiv Hemtjänst; Vad har hänt? Vad pågår nu? Vad visar uppföljningen? Vad är nästa steg för att vi ska nå målen ökat inflytande och självbestämmande samt attraktiva jobb till 2022? Inbjudan med anmälan kommer. Senare i höst planeras ett nytt seminarium för chefer om att leda i förändring.