Samtalsmetodik för omsorgspersonal

Nu finns ett introduktionsmaterial i samtalsmetodik riktat till omsorgspersonal. Materialet är framtaget av en grupp omsorgshandledare och kan laddas ner på vår hemsida. Det består av ett bildspel med filmade övningar. I bildspelet beskrivs också hur annat övningsmaterial kan användas. Syftet är att med hjälp av enkla tekniker i samtalet med den enskilde, få fram hens önskemål, behov och egna lösningar samt skapa förtroende och ett gott samarbetsklimat.

Utvärdering hemtjänst

De utvärderingar av hemtjänst som handläggarna genomför tillsammans med den som får hemtjänst (eller anhörig alternativt legal företrädare) sammanställs till resultat på gruppnivå och blir ett underlag för uppföljning och utveckling av kvalitet och verksamhet. Nu finns resultaten presenterade i vad som kallas månadsöversikt både på stadsdels- och enhetsnivå.

Bättre ledare i förändring – part two

Hur kan jag som ledare bli bättre i förändringsledning? ”Från spin off till roll on” den 27 oktober var en förmiddag med insikter, modeller, förändringspsykologi och en sammanställning av allas egna tips på framgångsrik förändringsledning. Ladda ner tips från dina kollegor och Hans-Peter Arnborg, prestationskonsult.

Införa rambeslut

Under oktober får handläggare besvara en enkät om vägledningen för att bedöma tid för hemtjänst. Resultatet sammanställs som ett led i uppföljningen till styrgruppen för Attraktiv Hemtjänst. I samma enkätutskick kommer även ”Modell utvärdera hemtjänst” (UH) att följas upp.
Handläggare av hemtjänst utvärderar i allt större utsträckning den enskildes hemtjänst. En månadsöversikt över resultaten av utvärderingarna på gruppnivå håller på att tas fram. Översikten ska ge ledningen och chefer på olika nivåer en övergripande bild av nuläget och eventuella förbättringsområden. Utbildning planeras för att kunna göra en fördjupad analys av resultaten.

Utbildning + teknik = sant

Hur ska vård- och omsorgsutbildningar hänga med i teknikutvecklingen, t ex ett mobilt arbetssätt som är aktuellt i Göteborg? Vård och omsorgscollege har diskuterat frågan med utbildningsanordnare, lärare, huvudhandledare och andra verksamhetsrepresentanter. Skolorna behöver ha den senaste tekniken och de produkter/tjänster som erbjuds i kommunerna för att eleverna ska vara förberedda för arbetsmarknaden. Skolan kan bjuda in företag som kan visa sina tjänster, gärna via film med en brukare.