Behovsanalys välfärdsteknik

… blir en del i beslutsunderlag för framtida tjänster. Brukarna har fått vara delaktiga i utvecklingen vilket uppskattats mycket. 25 medarbetare från stadsdelarna och strategiledare Åsa Wall har gjort 181 samtal med personer mellan 27-101 år. Samtal har också förts med stadens konsumentpanel. Fokusgrupper med medarbetare, chefer och biståndshandläggare har kompletterat samtalen. I samtalen utkristalliserades tre områden som viktigast för brukarna:

 1. självständighet – oberoende, komma ut/miljöombyte
 2. kontroll på vardagen – kontinuitet, kommunikation, serviceinsatser
 3. det sociala livet – gemenskap, sammanhang, ensamhet

Rapporten kring resultatet sprids till medarbetarna som gjorde samtalen och till EC via OC hemtjänst. En sammanfattning skickas till de brukare som önskat det, samt sprids till konsumentpanelen och intraservice.

Dra nytta av rapporten, förutom statistik kring vilken teknik brukarna använder innehåller den bl a information kring vad som är viktigt i vardagen, känslor, det man saknar, erfarenheter och önskemål, upplevelse kring inflytande och oberoende och hur brukarna upplever sin vardag i kontakt med hemtjänsten. Materialet kan användas som en del i vidare utvecklingsarbete i hemtjänsten.

Rekommendationer till verksamheten

 • Viktigt att nå ut med vad välfärdsteknik kan – och ska göra
 • Utbilda personal och brukare i välfärdsteknik
 • Support under start och användning
 • Tidigt sätta in åtgärder
 • Tillgängliggör omvärlden med teknik
 • Synliggör och tillgängliggör aktiviteter och social gemenskap
 • IT-stöd som stödjer kontinuitet
 • Effektiv kommunikation med brukarna
 • Förenkla kommunikation internt